Warunki uczestnictwa

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik
(Biuro Turystyczne Tenis Travel)

1. Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik     (Biuro Turystyczne Tenis Travel) następuje po:

 1. zapoznaniu się z ofertą umieszczoną w aktualnym katalogu, niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz informacjami dodatkowymi dotyczącymi, określonej oferty turystycznej.
 2. złożeniu w Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) wypełnionej i podpisanej „Umowy – Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej”. Umowę-Zgłoszenie może podpisać wyłącznie osoba prawna lub fizyczna, która posiada zdolność do takich czynności prawnych. W przypadku podpisania umowy przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych konieczne jest potwierdzenie umowy przez przedstawiciela ustawowego. Zamówienie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione, które zawierają umowę na rzecz zgłaszanych osób i są odpowiedzialne za informowanie pozostałych osób o szczegółach dotyczących oferty. Prawo do dokonywania zmian w umowie lub zgłoszenia rezygnacji z imprezy przysługuje wyłącznie Uczestnikowi zgłaszającemu rezerwację zbiorową.
 3. wpłacie zaliczki w wysokości 800 PLN. Wpłata pozostałej części ceny imprezy winna być dokonana w podanym przez Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) terminie, jednak nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy. Brak wpłaty powoduje wykluczenie z imprezy z konsekwencjami podanymi w punkcie 4.
 4. Umowa może być podpisana w formie elektronicznej w postaci- wydrukowania umowy, podpisania, zeskanowania i wysłania na adres info@obozytenisowe.pl. Obie strony mogą się wymienić zeskanowaną umową.
 5. Wszystkie obozy oferowane przez Organizatora są zgłaszane i zatwierdzane w Kuratorium Oświaty.

2. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) terminie pełnych danych i ewentualnej dokumentacji wymaganych do realizacji imprezy oraz punktualnego stawienia się w miejscu rozpoczęcia imprezy. Niespełnienie tych warunków może spowodować skreślenie z listy uczestników z konsekwencjami podanymi w punkcie 4.

3. W przypadku rezygnacji z imprezy uczestnik powinien natychmiast powiadomić pisemnie o tym fakcie Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel), podając termin i nazwę miejsca , do którego miał jechać. O wysokości kosztów poniesionych przez uczestnika rezygnującego z imprezy (zgodnie z punktem 4) decyduje data odbioru rezygnacji przez Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) lub dzień niewykonania przez uczestnika czynności określonych umową.

4. Koszty ponoszone przez uczestnika w wypadku rezygnacji:

 1. w terminie powyżej 40 dni od daty rozpoczęcia imprezy potrąca się opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł,
 2. w terminie 39 – 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się 20% ceny imprezy,
 3. w terminie 20 – 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste koszty poniesione przez organizatora imprezy, nie mniej jednak niż 20% i nie więcej niż 50% ceny imprezy.
 4. w terminie poniżej 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste koszty poniesione przez organizatora imprezy, nie mniej jednak niż 50% i nie więcej niż 90% ceny imprezy.
 5. W terminie poniżej 2-ch dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się 100% ceny.
 6. Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) przy zachowaniu należytej staranności podejmie działania zmierzające do ograniczenia kosztów rzeczywistych i strat związanych z rezygnacją uczestnika z udziału w imprezie, a tym samym do zmniejszenia kosztów rezygnacji w stosunku do opłat określonych w § 4 pkt. a-d) z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności danego przypadku.

5Koszty cd.

 1. Nie pobiera się kosztów rezygnacji, poza opłatą manipulacyjną, jeżeli Uczestnik w momencie odstąpienia od umowy, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy, wskaże Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy,
 2. Opłatę manipulacyjną w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym pobiera się za zmianę przez uczestnika istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy np. danych osobowych, miejsca rozpoczęcia podróży, standardu zakwaterowania.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika ( wcześniejszy wyjazd) w trakcie trwania obozu nie są zwracane żadne środki pieniężne za brak uczestnictwa ( nie ma dokonywania zwrotów za jedzenie, nocleg, opiekę itd.)

6. Gdy po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem podróży nastąpią nieprzewidziane wcześniej odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w katalogu lub umowie, Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić o nich Uczestników. Jeśli zmianie ulegną istotne warunki umowy (tzn.: zakres i standard oferowanych świadczeń) Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy i zwrotu wszystkich wpłaconych kwot. O rezygnacji lub akceptacji zmienionych warunków umowy Uczestnik zobowiązany jest poinformować Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji na temat zmian, nie później jednak niż 24 godziny przez wyjazdem.

7. Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania imprez z przyczyn od siebie niezależnych (działanie lub zaniechanie osób trzecich nie uczestniczących w umowie, jeśli działań tych nie można było przewidzieć; siła wyższa; brak wymaganego minimum uczestników) bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych. Odwołanie z powodu braku wymaganego minimum uczestników, które stanowi 75% miejsc przewidzianych w danej imprezie, może nastąpić nie później niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. W przypadku odwołania imprezy uczestnik ma prawo według własnego wyboru do: natychmiastowego otrzymania w całości wniesionych wcześniej wpłat bez obowiązku zapłaty kary umownej; uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym standardzie; uczestnictwa w imprezie zastępczej o wyższym lub niższym standardzie za odpowiednią dopłatą lub zwrotem różnicy w cenie.
 2. Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) może podwyższyć cenę imprezy wyłącznie w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności mających wpływ na podwyższenie ceny tj. wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi oraz wzrostu inflacji. Powyższe okoliczności muszą być udokumentowane, a podwyższenie ceny nie może mieć miejsca w okresie 20 dni poprzedzających datę wyjazdu. Po otrzymaniu od Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) pisemnego zawiadomienia o podwyższeniu ceny imprezy, klient obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel), czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy też odstępuje od niej za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

8. Ubezpieczenia.

 1. Podpisując „Umowę-Zgłoszenie” Uczestnik deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie, a w przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji leczenia.
 2. Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) gwarantuje Uczestnikowi ubezpieczenie NNW.
 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
 4. Uczestnicy wyjazdów krajowych objęci są ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) o sumie ubezpieczeń: 10.000 zł na wypadek 100% kalectwa i 5.000 zł na wypadek śmierci.
 5. Uczestnik ma prawo i obowiązek przed wyjazdem zapoznać się w biurze podróży sprzedającym ofertę Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) z właściwymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

9.

 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) za wyrządzone szkody podczas podróży i pobytu.
 2. Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem uporczywie naruszającym ustalony porządek imprezy, zagrażającym jej realizacji lub uniemożliwiającym innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń. Wszelkie koszty dalszego pobytu i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi opiekun prawny Uczestnika

10.

 1. Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a ofertą uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie wykonawcę usługi oraz przedstawiciela Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) w celu umożliwienia im naprawienia wady. Zaistnienie wady nie może być podstawą reklamacji jeśli jej naprawa nastąpi bez opóźnień. Jeśli wada nie zostanie usunięta, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt w formie pisemnej, w czasie trwania imprezy, przedstawicielowi Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel).
 2. Jeżeli z winy Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) nie zostaną zrealizowane określone świadczenia, względnie ich jakość będzie odbiegała od wynikającej z treści zawartej umowy, Sport Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i zobowiązany jest do dokonania zwrotu części lub całości wniesionych wpłat za usługę w wysokości uzależnionej od rodzaju i stopnia odstępstwa od oferty oraz od wartości handlowej wadliwie zrealizowanego świadczenia. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
 3. Podstawą częściowego lub całkowitego zwrotu jest reklamacja. Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być wniesione nie później niż 30 dni od daty zakończenia imprezy. Na prawidłowo zgłoszone reklamacje Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni od ich otrzymania.

11.

 1. Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych jeżeli jest ono spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w umowie, jeśli działań tych nie można było przewidzieć albo siłą wyższą.
 2. Jeśli wykonanie usług stanowiących istotną część programu jest niemożliwe, Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) zobowiązany jest, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, możliwe do zrealizowania w ramach danej imprezy. Uczestnik może z uzasadnionych powodów nie wyrazić zgody na wykonanie świadczeń zastępczych i odstąpić od umowy. Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, gdy zaoferuje świadczenia zastępcze o co najmniej równorzędnych: standardzie i wartości, zaś Uczestnik bezzasadnie nie przyjmie tego świadczenia.
 3. Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) nie dokonuje zwrotu świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn winy Uczestnika, chyba że Uczestnik odpowiednio wcześnie poinformuje przedstawiciela Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) o rezygnacji z danego świadczenia, co pozwoli Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel), działającemu przy zachowaniu należytej staranności, ograniczyć ponoszone przez niego w tym zakresie koszty rzeczywiste.
 4. Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych do dwukrotności ceny imprezy turystycznej, nie dotyczy to jednak szkód na osobie.

12. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy, w przypadku braku porozumienia między stronami, będą rozstrzygane przez właściwy sąd cywilny.

13.

Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) występujące jako organizator imprez zawartych w niniejszym katalogu posiadają obowiązkowe gwarancje ubezpieczeniowe turystyczne na podstawie stosownych umów zawartych z Wiener TU S.A Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie 02-675, ul. Wołoska 22A.

 Biuro sprzedające imprezę turystyczną jest obowiązane wydać Uczestnikowi wpłacającemu co najmniej zaliczkę pisemne potwierdzenie gwarancji organizatora. Gwarancja ta obejmuje sytuację, gdy biuro wbrew obowiązkowi nie zapewnia Uczestnikowi powrotu do kraju lub nie dokona zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych. Uczestnik w takiej sytuacji powinien niezwłocznie skontaktować się z właściwym Gwarantem, który po otrzymaniu zawiadomienia winien wypłacić zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu lub dokonać zwrotu wniesionych wpłat. W przypadku gdyby Gwarant odmówił Uczestnikowi wypłaty tej zaliczki lub zwrotu wniesionych wpłat w przypadku niewykonania zobowiązań – Uczestnik zgłasza wniosek do właściwego Marszałka Województwa, zgodnie z siedzibą organizatora.

14. W sprawach nieuregulowanych „Warunkami uczestnictwa” mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z przekazaniem danych osobowych Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik (Biuro Turystyczne Tenis Travel) w celu zawarcia i wykonania umowy informujemy, że każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługują w szczególności następujące praca: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności na naszej stronie internetowej.