Polityka prywatności

I. Administrator

Administratorem strony internetowej oraz administratorem danych osobowych użytkowników strony, tj.:

 1. osób komunikujących się na dane kontaktowe podane na stronie,
 2. osób komunikujących się za pośrednictwem Messengera,
 3. osób składających rezerwację na wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
 4. osób, które zapisały się na newsletter,

jest Monika Popik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik przy ul. Nowodworskiej 27A/ 509 03-133 Warszawa, numer NIP: 922-265-37-76, dalej: my.

II. Proces przetwarzania danych osobowych

Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu według następującego porządku:

 1. Cel przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych,
 2. Odbiorcy danych osobowych,
 3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
 4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 5. Konsekwencje niepodania danych osobowych,

 

1. Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych lub prawnie uzasadniony interes administratora Okres przechowywania danych osobowych

1 ) Osoby komunikujące się z nami na dane kontaktowe podane na stronie

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes wyrażający się w prowadzeniu komunikacji z użytkownikami strony, w tym udzielaniu odpowiedzi na skierowane do nas zapytania, a także – w razie potrzeby – podejmowaniu innych działań zgodnie z prośbą użytkownika;
Do momentu załatwienia sprawy w związku z otrzymanym przez nas zapytaniem lub zakończenia podejmowania działań zgodnie z Twoim życzeniem

2) Osoby komunikujące się z nami za pośrednictwem Messengera

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes wyrażający się w prowadzeniu komunikacji z użytkownikami strony, w tym udzielaniu odpowiedzi na wysyłane do nas zapytania, a także – w razie potrzeby – podejmowaniu innych działań zgodnie z prośbą użytkownika Messengera
Do momentu załatwienia sprawy w związku z otrzymanym przez nas zapytaniem lub zakończenia podejmowania działań zgodnie z Twoim życzeniem

3) Osoby składające rezerwację na wypoczynek dla dzieci i młodzieży

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
tj. podjęcie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych i innych usług z nimi związanych (obsługa złożonej przez Ciebie rezerwacji);
Do momentu wykonania umowy
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. wykonanie obowiązku prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego, rachunkowego, a także przepisów oświatowych
5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykonanie umowy

4) Osoby, które zapisały się na newsletter

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych, w tym przesyłania newslettera na podany przez użytkownika adres poczty elektroniczne
Do momentu wyrażenia sprzeciwu lub wycofania którejkolwiek zgody, której mowa w sekcji III

5) Wszyscy interesariusze

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu przysługujących nam roszczeń cywilnoprawnych, w tym naprawienia poniesionej szkody, oraz obronie przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami
Do momentu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych

2. Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe udostępniamy wyłącznie trzem grupom podmiotów. W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy i współpracownicy, którzy zajmują się obsługą naszej strony internetowej i muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań służbowych. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie.

Podane nam dane osobowe udostępniamy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań, np.:

 1. administrowanie zasobami informatycznymi, w tym pocztą elektroniczną i stroną internetową, i ich utrzymanie,
 2. obsługa prawna, księgowa i podatkowa,
 3. prowadzenie działań marketingowych.

W takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie podpisanych umów powierzenia do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lub innych instrumentów prawnych, które podlegają prawu Unii Europejskiej.

W pewnych sytuacjach możemy także przekazać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom. Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to przede wszystkim:

 1. organów administracji publicznej, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa,
 2. usług ubezpieczeniowych,
 3. usług kurierskich i pocztowych,
 4. prowadzenia komunikacji za pomocą Messengera, narzędzia zintegrowanego z portalem społecznościowymi Facebook.

3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Możemy jednak korzystać z rozwiązań dostawców usług informatycznych, których serwery znajdują się poza tym obszarem. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku korzystania z Messengera, narzędzia zintegrowanego z portalem społecznościowymi Facebook. Firma Facebook Inc. zapewnia odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych osobowych za pomocą instrumentów określonych w RODO, m.in. Privacy Shield. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane na naszej stronie.

4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom strony przysługują następujące uprawnienia:  

Uprawnienie Podstawa prawna przetwarzania
zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych TAK TAK TAK
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych TAK TAK TAK
prawo przeniesienia danych osobowych TAK NIE NIE
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych NIE NIE TAK
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; TAK TAK TAK

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych

 

Podstawa prawna przetwarzania Konsekwencje niepodania danych osobowych
zawarcie i wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ;
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy; brak podania danych uniemożliwia jej zawarcie
wykonanie obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Przetwarzanie danych osobowych stanowi wymóg prawny nałożony przepisami prawa; przechowywanie danych jest konieczne zgodnie z regulacjami prawa podatkowego, rachunkowego oraz oświatowego
prawnie uzasadniony interes administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podanie danych w celach komunikacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania

III. Świadczenie usług drogą elektroniczną

Zgoda na świadczenie usług drogą elektroniczną
Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, ze zm.), dalej: UŚUDE, przesyłanie treści marketingowych, w tym informacji handlowych, drogą elektroniczną wymaga zgody osoby zainteresowanej na ich otrzymywanie. Osoba taka musi ponadto wyrazić zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, który to wymóg nakładają przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 542), dalej: PT.

Z tego też powodu, aby zapisać się na newsletter, wymagane jest od użytkownika łączne wyrażenie obydwu ww. zgód, które następuje poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej w wyznaczonym miejscu. W celu weryfikacji udzielenia zgód wysyłamy do użytkownika wiadomość e-mail z żądaniem potwierdzenia zapisania się na newsletter.

Jednocześnie informujemy, że wyrażenie wymienionych zgód dotyczy wyłącznie przesyłania treści marketingowych na podany przez użytkownika adres e-mail. Zgody, o których mowa, mogą zostać cofnięte przez użytkownika w dowolnym momencie. Można to uczynić, kontaktując się z nami na podane niżej dane kontaktowe. Wycofanie którejkolwiek ze zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgód przed ich wycofaniem oraz uniemożliwi nam dalszą wysyłkę newslettera.

IV. Ciasteczka

1. Podstawowe informacje o plikach cookie (ciasteczkach)

Ciasteczka są niewielkimi plikami tekstowymi zapisywanymi na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym: komputerze, tablecie, smartfonie), w którym są przechowywane ustawienia i inne informacje wykorzystywane przez odwiedzane przez Ciebie strony internetowe. Ciasteczka, z których korzysta nasza strona internetowa, po uzyskaniu Twojej zgody, przesyłane są do używanej przez Ciebie przeglądarki i tam zapisywane; podczas kolejnych odwiedzin strony Twoja przeglądarka przesyła naszej stronie informację o przechowywanych ciasteczkach.

Wyróżniamy następujące typy ciasteczek:

 • ciasteczka własne witryny, które zawierają informacje możliwe do zdekodowania wyłącznie przez odwiedzaną w danym momencie stronę internetową;
 • ciasteczka stron trzecich, które nie są generowane przez odwiedzaną stronę internetową, a wyłącznie przez witryny, z którymi ta pierwsza jest zintegrowana. W przypadku plików tego rodzaju nie mamy wpływu na zakres pozyskiwanych informacji i nie odpowiadamy za należytą ochronę Twojej prywatności przez stronę trzecią;
 • ciasteczka trwałe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i pozostają tam aż do momentu, kiedy je usuniesz za pomocą odpowiednich narzędzi Twojej przeglądarki;
 • ciasteczka sesyjne, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i pozostają tam aż do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Po zakończeniu sesji zapisywane informacje zostają trwale usunięte z pamięci Twojego urządzenia końcowego.
  Szczegółowe informacje o ciasteczkach wykorzystywanych przez naszą stronę internetową zostały opisane poniżej.

2. Ciasteczka i inne narzędzia wykorzystywane przez naszą witrynę

 

A. Cele korzystania z ciasteczek

Cele, które realizujemy w związku z wykorzystywaniem ciasteczek:

 • rozróżnianie użytkowników;
 • polepszenia naszej strony internetowej dzięki zbieraniu i raportowaniu informacji o sposobie korzystania z naszej strony;
 • poprawnie funkcjonowania systemu rezerwacyjnego;
 • umożliwienie nawiązania kontaktu i czatowania za pomocą aplikacji Messenger;
  zapisywanie sesji użytkownika.

Niektóre ciasteczka stron trzecich mogą przetwarzać informację o wizycie na naszej stronie w celu optymalizacji i dostosowania treści marketingowych do potrzeb i zainteresowań użytkowników. W takim przypadku nie mamy wpływu na działania podejmowane przez administratorów stron trzecich.

B. Rodzaje ciasteczek i narzędzi statystycznych

Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące narzędzia:

 • Google Analytics. Korzystanie z tej usługi pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, a w konsekwencji pozwala na jej ulepszanie w oparciu o zgromadzone dane statystyczne. Informacje te nie są kojarzone z innymi danymi o użytkowniku przetwarzanymi przez Google. W związku z tym, że dostawcą usługi Google Analytics jest Google LLC z siedzibą w Mountain View, dane dotyczące korzystania z naszej witryny mogą być przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Przekazywane dane pozostają jednak pod ochroną Tarczy Prywatności, co oznacza, iż Google Inc. zapewnia co najmniej równorzędny standard ochrony danych jak ten gwarantowany przepisami europejskimi. Pomimo tego, w trosce o poufność danych użytkowników strony, korzystamy m.in. z funkcji skracania (maskowania) adresu IP urządzeń końcowych naszych użytkowników.

  Nazwa ciasteczka

  Cel ciasteczka

  Okres przechowywania

  CONSENT

  zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryny przez użytkowników

  1 rok

  _gid

  rozróżnianie użytkowników

  24 godziny

  _ga

  2 lata

 • Aplikacja Messenger (wtyczka Facebook, Inc.). Na naszej stronie internetowej znajdują się wtyczki należące do firmy Facebook, Inc., które umożliwiają nam nawiązanie kontaktu i czatowania z użytkownikami naszej strony za pomocą aplikacji Messenger. Aby rozpocząć czat musisz posiadać konto w tej aplikacji i być użytkownikiem zalogowanym. Nawiązanie kontaktu i czatowanie za pomocą aplikacji wiąże się z przekazywaniem informacji o korzystaniu z tej aplikacji oraz treści konwersacji do firmy Facebook, Inc. W związku z tym, że dostawcą aplikacji Messenger jest Facebook, Inc., dane mogą być przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Przekazywane dane pozostają jednak pod ochroną Tarczy Prywatności, co oznacza, iż Facebook Inc. zapewnia co najmniej równorzędny standard ochrony danych jak ten gwarantowany przepisami europejskimi. Więcej informacji o zasadach ochrony prywatności stosowanych przez Facebook, Inc.: https://pl-pl.facebook.com/help/messenger-app/1064701417063145/?helpref=hc_fnav&bc[0]=691363354276356
 • Serwis Youtube. Na naszej stronie internetowej osadzone są wideo z serwisu YouTube. Kliknięcie osadzonego wideo wiążę się z ładowaniem i wykorzystywaniem ciasteczek, których administratorem jest Google LCC. Więcej informacji o zasadach ochrony prywatności stosowanych przez Google LCC: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248,3230811,3256124,

C. Kojarzenie danych z konkretnymi użytkownikami (ciasteczka stron trzecich)

Musisz liczyć się z tym, że informacja o wizycie na naszej stronie internetowej może znaleźć się w posiadaniu administratorów ww. narzędzi i wtyczek oraz innych portali internetowych i to nawet wtedy, gdy nie posiadasz konta w danym serwisie. W przypadku, gdy w momencie odwiedzin na naszej stronie jesteś zalogowany na jednym z ww. serwisów lub usługi, administrator tego serwisu lub usługi będzie mógł skojarzyć Twoją wizytę na naszej stronie internetowej z Twoim profilem.

3. Dezaktywacja ciasteczek i innych narzędzi wykorzystywanych przez stronę

 

A. Zgoda na przechowywanie ciasteczek i jej wycofanie

Wchodząc pierwszy raz na naszą stronę internetową, jesteś proszony o wyrażenie zgody na przechowywanie ciasteczek na Twoim urządzeniu końcowym. Wymóg pozyskania takiej zgody wynika z obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności art. 172 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Informujemy, że w dowolnym momencie możesz zrezygnować z dalszego przechowywania ciasteczek przez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki internetowej. W zależności od tego, kto jest dostawcą przeglądarki, administrowanie ciasteczkami może przebiegać w różny sposób. Zazwyczaj można to uczynić za pomocą menu pomocniczego przeglądarki, wybierając takie opcje jak „Ustawienia” czy „Preferencje”. Uzyskując dostęp do zasobu przechowywanych ciasteczek, możesz wybrać te z nich, które chciałbyś usunąć.

B. Blokowanie narzędzi Google Analytics

Aby uniknąć gromadzenia danych przez Google Analytics, powinieneś zainstalować wtyczkę do swojej przeglądarki internetowej, która znajduje się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

C. Dezaktywacja wtyczek do serwisów społecznościowych

Możesz uniemożliwić załadowanie wtyczek na naszej stronie, stosując odpowiednie rozszerzenie swojej przeglądarki internetowej takie jak blokowanie skryptów. Aby ograniczyć skojarzenie informacji o wizycie na naszej stronie z konkretnym profilem w serwisie społecznościowym, zalecamy abyś przed zaplanowaną wizytą wylogował się z poszczególnych serwisów oraz stosował narzędzia blokowania treści.

V. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe zasady ochrony prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO, UŚUDE, PT oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: info@obozytenisowe.pl, telefonicznie pod numer +48 690 004 111 lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby.