Program partnerski - formularz zgłoszeniowy

regulaminem programu partnerskiego i w pełni go akceptuję."); $pola[] = array("submit","zapisz","wyślij formularz"); function sprawdz_email($email) { $email = strtolower($email); return (bool) preg_match("/^[a-z0-9_\\.-]+@([a-z0-9_-]+\\.)+[a-z]{2,}$/", $email); } function sprawdz_pesel($pesel) { if(strlen($pesel) != 11 || !is_numeric($pesel)) return false; $steps = array(1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 1, 3); for ($x = 0; $x < 10; $x++) { $sum_nb += $steps[$x] * $pesel[$x]; } $sum_m = 10 - $sum_nb % 10; if ($sum_m == 10) $sum_c = 0; else $sum_c = $sum_m; if ($sum_c == $pesel[10]) return true; return false; } function sprawdz_formularz($pola,$wymagane,$niewymagane=false) { $bledy = array(); while($pole = array_shift($pola)) { list(,$nazwa) = $pole; if(trim($_POST[$nazwa]) == "" && !in_array($nazwa,$niewymagane)) $bledy[] = $nazwa; } return $bledy; } $bledy = array(); if($_POST) { $niewymagane_f = $niewymagane; if($_POST['czy_firma'] == 1) { $niewymagane_f[] = "imieinazwisko"; $niewymagane_f[] = "adres_zamieszkania"; $niewymagane_f[] = "pesel"; } else { $niewymagane_f[] = "firma"; $niewymagane_f[] = "adres"; $niewymagane_f[] = "nip"; $niewymagane_f[] = "faktura"; } $bledy = sprawdz_formularz($pola,false,$niewymagane_f); if(!in_array("pesel",$niewymagane_f) && sprawdz_pesel($_POST['pesel']) === false) $bledy[] = "pesel"; if(!in_array("email",$niewymagane_f) && sprawdz_email($_POST['email']) === false) $bledy[] = "email"; if($_FILES['logo']['error'] != 4 && $_FILES['logo']['type'] != "image/jpeg") $bledy[] = "logo"; if(count($bledy) == 0) { if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "127.0.0.1") require_once('../../Rmail/Rmail.php'); else require_once("Rmail/Rmail.php"); $tresc = "NOWE ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO

"; while(list(,$pole) = each($pola)) { list($typ,$nazwa,$label) = $pole; if($values['czy_firma'] == 1 && in_array($nazwa,array("imieinazwisko","adres_zamieszkania","pesel"))) continue; if($values['czy_firma'] == 2 && in_array($nazwa,array("firma","adres","nip","faktura"))) continue; $tresc .= ""; if($typ != "checkbox" && $typ != "submit") $tresc .= ""; switch($typ) { case "text": case "textarea": $tresc .= ""; break; case "select": $tresc .= ""; break; case "checkbox": $tresc .= ""; break; case "file": if($_FILES['logo']['error'] == 4) $tresc .= ""; else $tresc .= ""; break; } $tresc .= ""; } $tresc .= "
".$label."".nl2br($values[$nazwa])."".$select_values[$nazwa][$values[$nazwa]]."".$label."nie przesłanow załączniku
"; $mail = new Rmail(); $mail->setFrom("automat@obozytenisowe.pl"); $mail->setSubject("PROGRAM PARTNERSKI: nowe zgłoszenie"); $mail->setHTML($tresc); if($_FILES['logo']['error'] != 4) { rename($_FILES['logo']['tmp_name'],"Rmail/".$_FILES['logo']['name']); $mail->addAttachment(new fileAttachment("Rmail/".$_FILES['logo']['name'])); unlink("Rmail/".$_FILES['logo']['name']); } $result = $mail->send(array("bartek@golba.pl","biuro@obozytenisowe.pl","partnerzy@obozytenisowe.pl")); //$result = $mail->send(array("bartek@golba.pl")); if(var_export($result,true) == "false") $bledy[] = "formularz"; } if(count($bledy)>0) { echo "
"; echo "

Formularz nie został przesłany."; if(in_array("formularz",$bledy)) echo "
Wystąpił problem po stronie serwera. Proszę spróbować ponownie."; else { echo "
Proszę wypełnić prawidłowo wszystkie wymagane pola."; if(in_array("logo",$bledy)) echo "
Plik z logiem musi być w formacie JPG."; } echo "

"; echo "
"; } else echo "
Dziękujemy za przesłanie formularza

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

  • telefonicznie: (91) 886 93 96
  • drogą elektroniczną: partnerzy@obozytenisowe.pl.
"; } if(!$_POST || count($bledy) > 0) { reset($pola); while($pole = array_shift($pola)) { list($typ,$nazwa,$label) = $pole; echo "
"; echo "
"; if($typ != "checkbox" && $typ != "submit") { if(in_array($nazwa,$bledy)) echo "".$label.":"; else echo $label.":"; if(!in_array($nazwa,$niewymagane)) echo " *"; } elseif($typ == "checkbox") { echo ""; } echo "
"; echo "
"; switch($typ) { case "text": echo ""; break; case "textarea": echo ""; break; case "select": echo ""; break; case "file": echo " wgraj plik"; break; case "checkbox": echo "
"; if(in_array($nazwa,$bledy)) echo "".$label.""; else echo $label; if(!in_array($nazwa,$niewymagane)) echo " *"; echo "
"; break; case "submit": echo ""; break; } if(isset($disclaimer[$nazwa])) echo "
".$disclaimer[$nazwa]; echo "
"; echo "
"; } ?>