KONTAKT        WCZASY: 91 886 93 96        OBOZY: 690 004 111

Regulamin Programu Partnerskiego Tenis Travel

§ 1
INFORMACJE WSTĘPNE

1. Organizatorem oraz koordynatorem programu partnerskiego zlokalizowanego pod adresem: www.obozytenisowe.pl jest PFI Sp. z o.o. (zwana dalej Organizatorem), z siedzibą w Szczecinie, ul. Rynek Sienny 2/4. Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie jest Partnerem Organizatora i tak dalej będzie nazywany w Regulaminie.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi do zostania Partnerem oraz osobami, które już Partnerami zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.

3. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które już Partnerami zostały, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, gdyż nabycie statusu Partnera jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią wymienionych dokumentów. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień rzeczonych regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez podawania przyczyn.

4. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi lub likwidując konto partnerskie w Serwisie.

§ 2
IDEA PROGRAMU PARTNERSKIEGO TENIS TRAVEL

1. Program służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Organizatorem a osobami fizycznymi i innymi podmiotami, które nabędą status Partnera, którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować wyjazdy organizowane przez biuro podróży Tenis Travel (zwany dalej Biurem Podróży lub Tenis Travel) celem zwiększenia sprzedaży usług oferowanych przez Tenis Travel.

2. Z tytułu aktywnego udziału w Programie, każdy Partner uzyskuje korzyści w formie prowizji przyznawanych przez Organizatora na zasadach określonych Regulaminem, a także w inny sposób indywidualnie uzgodniony z Organizatorem, a szczegółowe zasady związane z naliczaniem prowizji z danych tytułów określa niniejszy Regulamin.

3. Idea Programu zakłada długookresowe naliczanie korzyści Partnerom z tytułu aktywności zwerbowanych przez nich klientów Tenis Travel, objawiającej się dokonywaniem w Biurze Podróży wyjazdów turystycznych, od których uzależnione są korzyści dla Partnerów.

§ 3
NABYCIE STATUSU PARTNERA

1. O status Partnera mogą ubiegać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończony 18 rok życia oraz osoby w wieku powyżej 16 lat, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (np. rodziców czy opiekunów) wyrażoną na piśmie i przesłaną na adres siedziby Organizatora.

2. O status Partnera mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.

3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest rejestracja w Programie Partnerskim Tenis Travel pod adresem: http://www.obozytenisowe.pl/tenis-travel-b2b/program-partnerski.html

4. Formularz zgłoszeniowy oraz formularz z danymi Partnera powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Partner ma obowiązek poinformować o zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany - pod rygorem odmówienia takiemu Partnerowi wydania korzyści wynikających z aktywnego udziału w Programie.

5. Organizator po zweryfikowaniu danych i informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym otrzymanym od kandydatów, może zwracać się o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenia określonych dokumentów, oświadczeń lub podjęcia innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji z kandydatem.

6. Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą otrzymania od Organizatora wiadomości to stwierdzającej.

7. Organizatorowi służy prawo odmowy przyjęcia danego kandydata na Partnera, wyłącznie według własnego uznania, bez podawania przyczyn swojej decyzji.

8. Każdy kandydat na Partnera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz na dalszych etapach weryfikacji kandydata na Partnera, przynajmniej do czasu uzyskania odpowiedzi od Organizatora o przyjęciu na Partnera, a w przypadku przyznania statusu Partnera, udzielone zgody będą trwały do czasu zakończenia współpracy z Partnerem, a przekazanie przez Partnera Organizatorowi na jakimkolwiek etapie współpracy dalszych danych osobowych, równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora.

9. O ile w konkretnym przypadku nie zastrzeżono inaczej, uważa się, iż zgoda udzielona Organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych Partnera obejmuje również zgodę na ich przekazywanie przez Organizatora podmiotom trzecim, z którymi Organizator będzie współpracował, celem wywiązania się przez te podmioty z realizacji zamawianych u nich usług przez Partnerów, o ile takie sytuacje będą miały miejsce z woli Partnera.

10. Każdy Partner z chwilą przyjęcia go na Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany adres e-mail, o tematyce związanej z przedmiotem Tenis Travel, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Tenis Travel, o promocjach Tenis Travel, a także promujących produkty partnerów handlowych Organizatora.

11. Każdemu Partnerowi służy prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera za pośrednictwem stron Serwisu, w specjalnie do tego przeznaczonym panelu administracyjnym (dalej zwany Panelem).

12. Usunięcie danych przez Partnera, albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej - oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

§ 4
ZASADY DZIAŁALNOŚCI PARTNERA ORAZ UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

1. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług oferowanych w Tenis Travel, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów wyjazdów turystycznych w Tenis Travel.

2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Biura Podróży, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba spełniła łącznie poniższe warunki:

a. osoba jest nowym klientem Biura Podróży, tj. nigdy wcześniej nie korzystała z usług biura Tenis Travel, tym samym nie widnieje w systemie informatycznym Biura Podróży jako klient

b. osoba dokonując rezerwacji wyjazdu turystycznego w Tenis Travel podała ustalone i przypisane Partnerowi hasło. Hasło winno widnieć w rezerwacji elektronicznej w polu Uwaga lub też powinno zostać podane podczas rozmowy telefonicznej w przypadku rezerwacji telefonicznej

c. klient znajduje się Ewidencji Sprzedaży przesłanej przez Partnera na wskazanym druku w terminie najpóźniej do 15 sierpnia każdego roku.

d. Ewidencja Sprzedaży przesłana przez Partnera (pkt c) oraz lista osób podających przy rezerwacji ustalone hasło (pkt b) są ze sobą zgodne, tzn. nie występują żadne rozbieżności w zakresie ilości osób, jak również ich personaliów. Wszelkie różnice będą zaliczane na niekorzyść Partnera.

co pozwoli na przypisanie w bazie Tenis Travel danego klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Partnerów korzyści z tytułu udziału w Programie.

3. Partner zobowiązuje się do dbania o dobry wizerunek Tenis Travel. Partner ma możliwość aktywnego promowania wyjazdów Tenis Travel poprzez podejmowania działań marketingowych zmierzających do zakupy wyjazdu turystycznego w Biurze Podróży. Partner może posługiwać się tylko i wyłącznie Oficjalnymi Materiałami Marketingowymi udostępnionymi przez Tenis Travel.

4. Niedozwolone jest stosowanie następujących posunięć:

a. prowadzenia własnej sprzedaży na stronach www innej niż przynależna podmiotowi, który Partner reprezentuje i którą podał jako oficjalną stronę www w Formularzu Rezerwacyjnym;

b. sprzedaży wyjazdów we własnym zakresie, poprzez zawieranie jakichkolwiek umów o świadczenie usług turystycznych z Klientami;

c. rozsyłania masowej informacji o stronie WWW zawierającej jakąkolwiek formę reklamy Tenis Travel do użytkowników internetu (tzw. spamming), korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);

d. podszywania się za Biuro Podróży Tenis Travel we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania Tenis Travel

e. proponowania sprzedaży wyjazdów w cenie niższej niż te widniejące w aktualnej ofercie dostępnej pod adresem: www.obozytenisowe.pl,

f. reklamy w systemie Google Adwords z użyciem haseł "Tenis Travel" jego odmianami, a także wraz z innymi wyrazami, np. "biuro Tenis Travel",

5. Prowizja Partnera może zostać wycofana, w przypadku gdy zdobyty przez Partnera Klient skorzysta z reklamacji i zażąda zwrotu pieniędzy za wyjazd. W żadnym wypadku nie może doprowadzić to do obciążenia Partnera jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.

§ 5
ZASADY WYDAWANIA KORZYŚCI

1. Na zasadach określonych w niniejszym § 5 Partnerzy mogą żądać od Organizatora wypłacenia środków finansowych.

2. Stawki prowizyjne ustalana są na każdy sezon turystyczny (tj. ferie zimowe, wakacje letnie) osobno i są podawane do wiadomości Partnerom.

3. W każdym przypadku realizacja wypłaty dokonywana będzie przez Organizatora tylko wtedy, gdy otrzyma on od Partnera fakturę VAT opiewającą na uprzednio ustaloną między stronami i zweryfikowaną kwotę pieniężną, która powinna być przesłana na adres Organizatora listem poleconym oraz wskazania sposobu kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację wypłaty ze strony Partnera. Faktura VAT nie może opiewać na termin płatności krótszy niż 30 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe.

4. Osoby fizyczne mogą zgłaszać żądanie wypłaty środków pieniężnych. Osoby fizyczne zgłaszające żądanie wypłaty środków pieniężnych, zobowiązane są do podania lub zaktualizowania danych wskazanych przez Organizatora oraz podpisania właściwych umów lub oświadczeń, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez Organizatora ze zobowiązań wobec organów skarbowych, ZUS, itp. Organizator dostarczy Partnerowi niezbędne treści dokumentów, które po uzupełnieniu i podpisaniu przez Partnera winny być odesłane w tradycyjnej formie papierowej na adres Organizatora. Zaniechanie dostarczenia podpisanych dokumentów przez Partnera równoznaczne jest z rezygnacją przez Partnera z żądania wypłaty środków pieniężnych.

5. Wypłata należnych środków pieniężnych odbywa się terminie najpóźniej na 30 dni od dnia zakończenia ostatniego turnusu turystycznego realizowanego w ramach sezonu „Lato” lub „Zima”, na wskazany w Formularzu Rejestracyjnym rachunek bankowy.

6. Prowizja naliczana jest, a następnie wypłacana klientowi za osobę pełnopłatną. Prowizji nie nalicza się za bezpłatny pobyt dzieci, nie korzystających ze świadczeń.

7. Środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie te należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku.

8. Warunkiem wypłacenia środków finansowych, jest uznania danego klienta Biura Podróży, za osobę poleconą przez danego Partnera, tj. spełnienie warunków wskazanych w § 4 pkt. 2. oraz dodatkowo spełnienie następującego warunku: klient, którego polecił Partner nie posiada zobowiązań finansowych w stosunku do Biura Podróży, tj. uregulował pełną płatność za wyjazd, wraz z wszelkimi zamówionymi opcjami dodatkowymi.

9. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do nieprawidłowości w zakresie naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

10. W przypadku zrekrutowania 5 pełnopłatnych osób zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie i skutecznej wypłacie środków pieniężnych za 5 pozyskanych osób włącznie, Partner otrzymuje prawo do wpisu rozszerzonego na portalu: www.tenisportal.com bezpłatnie, na okres 12 miesięcy od aktywowania wpisu.

11. W Programie Partnerskim Tenis Travel mogą brać udział osoby fizyczne oraz firmy będące członkami branży tenisowej lub turystycznej, tj.m.in: trenerzy i instruktorzy tenisa posiadający stosowne uprawnienia, wychowawcy kolonijni, kierownicy turnusów, nauczyciele, właściciele oraz pracownicy klubów, kortów tenisowych, organizacji sportowych. Wykluczony jest udział osób nie związanych z w/w.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA

1. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień Regulaminu jak i decyzji Organizatora zapadłych na podstawie Regulaminu.

2. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, zawsze powoduje anulowanie wszelkich korzyści przyznanych w wyniku udziału w Programie, w tym również traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych.

3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w okresie późniejszym niż naliczono prowizję, iż Partner działał dla zdobywania prowizji w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, zarówno polskim jak i międzynarodowym mogącym mieć zastosowanie w konkretnym przypadku, Organizator uprawniony jest do natychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Partnerowi korzyści.

4. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania realizacji Programu bez podawania przyczyn.

5. W przypadku zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych Tenis Travel zamieszczonych na stronie www, jak również usunięcia wszelkich materiałów marketingowych, w tym loga Tenis Travel będących w posiadaniu Partnera, pod rygorem odmowy wydania korzyści uzyskanych z tytułu udziału w Programie.

6. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, nie ponosi odpowiedzialności za dysfunkcję serwisu www.obozytenisowe.pl spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.

7. Wszelkie wynikłe spory sądowe odbywają się w Sądzie właściwym miejscowo dla Organizatora.

8. Definitywne zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie Serwisu lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji Programu chyba, że co innego zostanie uzgodnione między stronami w danym przypadku.